လွတ်လပ်စွာ ကစားခုန်စား ပြုလုပ်ခွင့် ရတဲ့ ကလေးတွေဟာ ဉာဏ်ရည် ပိုပြီး ထက်သန်ကြပါတယ်။

လွတ်လပ်စွာ ကစားခုန်စား ပြုလုပ်ခွင့် ရတဲ့ ကလေးတွေဟာ ဉာဏ်ရည် ပိုပြီး ထက်သန်ကြပါတယ်။

Leave a Reply